Regulamin

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Regulamin

Regulamin jest dokumentem normującym zasady postępowania podczas pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych „Margo” w Bukowcu.

Każdemu uczestnikowi zapewniamy poszanowanie jego godności osobistej oraz przestrzeganie norm współżycia społecznego i tego samego od niego oczekujemy.

Poniżej zawarte są wskazania regulujące zasady przebywania w Ośrodku:

1. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń wychowawcy i dyrektora ośrodka oraz upoważnionych innych pracowników.

2. W trakcie pobytu bezwzględnie zakazane jest:
palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i używanie środków odurzających
pozostawianie bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych oraz użytkowanie
w pokojach własnych urządzeń grzewczych
samowolne wychodzenie i oddalanie się poza ośrodek
niszczenie lub używanie sprzętu i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem
stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych
rozpalanie ogniska i używanie otwartego ognia
używanie słów uznawanych powszechnie za niecenzuralne
używania telefonów komórkowych podczas zajęć planowych i wycieczek
turystyczno-krajoznawczych

3. Uczestnik ma prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania, opieki i wypoczynku
podmiotowego traktowania i poszanowania jego godności osobistej
swobodnego wyrażania myśli i poglądów
zapewnienia opieki wychowawczej i warunków bezpiecznego pobytu w ośrodku
rozwijania zainteresowań i zdolności
wpływania na treści programu pobytu poprzez działalność samorządową
odwiedzin członków rodziny
opieki medycznej w przypadku zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia

4. Uczestnik ma obowiązek:
szanowania cudzej własności i godności osobistej drugiego człowieka
uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych
zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości,
szczególnie zagrożeń dla zdrowia lub życia
dbania o porządek w pokojach i pozostałych pomieszczeniach, z których korzysta
w trakcie pobytu
przestrzegania zasad higieny osobistej
przestrzegania ciszy nocnej od godz. 22.00 do 6.00

5. Wychowanek może być skreślony z listy wychowanków przypadku:
rezygnacji rodziców ( lub prawnych opiekunów)
poważnego naruszenia dyscypliny
samowolnego opuszczenia domu wczasów

6. Organizator ponosi odpowiedzialność finansową za szkody i zniszczenia dokonane przez uczestników na terenie ośrodka.

Życzymy miłego i udanego wypoczynku

Zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu

Podpis wychowawcy/ów/:
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..